ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН ЯАМНЫ 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

1.ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН ЯАМНЫ 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2.ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН ЯАМНЫ ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗРЫН 2017 ОНД ДОТООД АУДИТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

3.ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН ЯАМНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2017 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ


4.ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙДЫН БАГЦААС 2017 ОНД ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Төрийн өмчийн бодпого, зохицуулалтын газрын даргын 2017 оны А/11, А/09 дугаар хамтарсан тушаал/

5.ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД, ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДПОГО, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН 2017 ОНЫ “ТУШААЛЫН ХАВСРАЛТАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ” А/70, А/02 ДУГААР ХАМТАРСАН ТУШААЛ

6.ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙДЫН БАГЦЫН ХҮРЭЭНД 2017 ОНД УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны А/28 дугаар тушаал/

7.ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙДЫН 2017 ОНЫ А/28 ДУГААР ТУШААЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /Энэ тушаалыг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны А/116 дугаар тушаалаар хүчингүйд тооцсон/

8. ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙДЫН 2017 ОНЫ А/71 ДУГААР ТУШААЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны А/116 дугаар тушаал/

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол Facebook Twitter

Харъяа агентлаг, байгууллагууд