Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хандаж иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл гомдлын 2017 оны 11 дүгээр сарын мэдээ

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам 2017 оны 11 дүгээр сард иргэд, байгууллагаас 156 өргөдөл, гомдол хүлээн авч,үүнээс 101 буюу 64.7 %-ийг шийдвэрлэн иргэнд хариуг хүргүүлж, 55 буюу 35.3% нь хяналтад байна.

 

Төрийн захиргааны удирдпагын газар

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол Facebook Twitter

Харъяа агентлаг, байгууллагууд