Захиргааны хэм хэмжээний актын төсөлд санал авах

 

Д/д

Захиргааны хэм хэмжээний
актын төсөл

Актын төслийн танилцуулга

Санал өгөх
хаяг

Санал авч дуусах хугацаа

1. Нотариатын үйлчилгээний хөлс, зардал батлах тухай ХЗДХС-ын тушаалд нэмэлт оруулах тухай /Шинэ/ Танилцуулга Санал өгөх 2019-03-18
2. Замын хөдөлгөөн зохицуулах, хянан шалгах журам Танилцуулга Хугацаа дууссан
3.

Гадаад улсад хуульчийн мэргэжлийн үйл  ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл авсан иргэн, ганцаарчлан болон гадаадын хөрөнгө оруулалттай хязгаарлагдмал хариуцлагатай нөхөрлөл байгуулан Монгол Улсад хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх журам 

Танилцуулга -
Хугацаа дууссан
4.

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ ЖОЛООДОХ ЭРХИЙН ШАЛГАЛТ АВАХ ЖУРАМ  

Танилцуулга - Хугацаа дууссан
5. ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙГ ТҮР СААТУУЛАХ, ЗӨӨЖ ШИЛЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ Танилцуулга - Хугацаа дууссан
6. МОНГОЛ УЛСЫН ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ДҮРЭМ   Танилцуулга - Хугацаа дууссан
7. ”НЭГ ИРГЭН - НЭГ БҮРТГЭЛ” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР Танилцуулга - Хугацаа дууссан
8. БҮХ НИЙТИЙН ЭРХ ЗҮЙН БОЛОВСРОЛЫН ХӨТӨЛБӨР Танилцуулга - Хугацаа дууссан
9. Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны мэдэгдлийг бүртгэх цахим мэдээллийн санг бүрдүүлэх, мэдээллийг боловсруулах, мэдээлэл өгөх, солилцох, барьцааны эрхийн мэдэгдлийг бүртгэж дугаар олгох, нийтэд нээлттэй байх болон статистикийн зориулалттай мэдээллийн төрлийг тогтоох журам Танилцуулга - Хугацаа дууссан
10. МОНГОЛ УЛСЫН ХИЛЭЭР ХҮҮХДИЙГ НЭВТРҮҮЛЭХ ЖУРАМ Танилцуулга - Хугацаа дууссан
11. ХОХИРОГЧИД ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГЫГ МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ЖУРАМ Танилцуулга - Хугацаа дууссан
12.

ХҮН ХУДАЛДААЛАХТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР   /Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө/

Танилцуулга

- Хугацаа дууссан
13. ТАМГА, ТЭМДЭГ, БАТАЛГААНЫ ТЭМДЭГ ХИЙЛГЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ТАВИХ, ЛАВЛАГАА ОЛГОХ ЖУРАМ Танилцуулга  - Хугацаа дууссан
14. ЭРХ ХЯЗГААРЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НӨХЦӨЛ, ЖУРАМ Танилцуулга - Хугацаа дууссан
15. СААТУУЛАХ БАЙРНЫ ДЭГЛЭМ, ЖУРАМ Танилцуулга  - Хугацаа дууссан
16. ТӨЛБӨР ТӨЛӨГЧИЙГ ЭРЭН СУРВАЛЖЛАХ, ТӨЛБӨР ТӨЛӨГЧ, ТҮҮНИЙ ЭД ХӨРӨНГИЙН ТАЛААР ТӨЛБӨРТЭЙ МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЖУРАМ Танилцуулга - Хугацаа дууссан
17. ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ

 

Танилцуулга - Хугацаа дууссан

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 261953 утсаар лавлана уу

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол Facebook Twitter

Харъяа агентлаг, байгууллагууд